E Ticaret Çözümleri

 

Elektronik ticaret tanımı pek çok kaynakta farklı ülkelerin kuruluşları ile Uluslararası veya uluslar üstü organizeler tarafından yapılan birbirlerinden farklı Tanımlara rastlanmaktadır.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’ne göre; elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin stok, satış ve dağıtımlarının internet ağları üzerinden yapılmasıdır. Bu tanımlamaya göre elektronik ticaret kısaca, elektronik ortamda Ticari iş, işlem ve sonuç bulunmaktır.

Öte yandan Avrupa birliğinin 1997 yılında yaptığı tanımlamaya göre, “elektronik ticaret, işletme faaliyetlerinin elektronik olarak internet üzerinden yapılmasıdır. Bu faaliyetler metin, ses ve video verilerinin elektronik olarak işlenmesi Ve aktarımına dayanmaktadır. Elektronik ticaret bu boyutuyla mal ve hizmet alımı ve Ödemelerinin sayısal olarak yapılmasını kapsamaktadır. Bu faaliyetler hem ürünleri

Ve hizmetleri ve de geleneksel faaliyetleri kapsamaktadır. Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu (ETKK) Hukuk Çalışma Grubu’nun 8 Mayıs 1998 tarihli raporunda elektronik ticaret; “bireyler ve kurumların, açık ağ Ortamında (internet) ya da sınırlı sayıda kullanıcı tarafından ulaşılabilen kapalı ağ ortamlarında (intranet) yazı, ses ve görüntü şeklindeki sayısal bilgilerin işlenmesi, iletilmesi ve saklanması temeline dayanan ve bir değer yaratmayı amaçlayan ticari işlemlerin tümünü ifade etmektedir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu tanımlar sadece satıcı ile müşteri arasındaki ilişkileri kapsamamakta, oldukça Geniş ve tek yönlü ilişkileri, aynı zamanda muhtemel tüm ticari işlemleri Kapsamaktadır. Dolayısıyla ticari sonuçlar oluşturan ya da ticari faaliyetleri etkileyen Veya destekleyen eğitim, tanıtım, reklam, kamuoyunu bilgilendirme gibi araçlar için Elektronik ortamda yapılan işlemlerde e-ticaret kapsamında değerlendirilmektedir.

Yukarıdaki tanımların kapsamlarında bazı değişiklikler bulunmakla birlikte Temelde unsurları ağırlıklı olarak ihtiva etmektedirler. Bu ortak unsurlar ciddiye Alınarak bir tanım yapmak gerekirse elektronik ticaret; tüketicilerin, işletmelerin ve Kamu kuruluşlarının elektronik ortamda yazı ve görüntü

Şeklindeki sayısal verilerin işlenmesi, iletilmesi ve saklanması yoluyla, bilgilendirilmesi ve araştırma yapması, mal ve hizmetlerin alıcıya teslim edilmesi, Bedelinin ödenmesi, satış sonrası bakım ve yardım hizmetlerinin yerine getirilmesi Eylemlerin yapılması süreci olarak tanımlanabilir.

E-ticaret, ticari faaliyetin cereyan ediş biçimine göre doğrudan ve dolaylı e-ticaret Olarak ikiye ayrılmaktadır. Dolaylı e-ticaret yönteminde, malların siparişi Elektronik alanda verilmekle birlikte, teslimat işlemleri her zaman ki yollarla Yapılmaktadır. Doğrudan e-ticaret yönteminde ise, elektronik olarak da adlandırılan gayri fiziki mal ve hizmetlerin ürün, teslimi ve ücretin ödenmesi yine elektronik

Alanda, on-line olarak gerçekleşmektedir.

 

ELEKTRONİK TİCARETİN OLUMLU ETKİLERİ

 
Elektronik ticaretin ekonomik ve toplumsal alanda giderek daha Fazla yer edinmesine bağlı olarak ortaya çıkan olumlu etkileri aşağıda belirtilmiştir.
• Açık ağ üzerinden gerçekleşen e-ticaret faaliyetleri, elektronik iletişimi Daha çok kazancını artırmıştır. Bu ise, işletmelere, tüm alıcıları ve diğer işletmelere daha ucuz ve kolay bir yöntemle ulaşma olanağı sağlamıştır. Birçok işletme, bu yolla Herhangi bir fiziksel yatırıma girmeden, bir satış mağazası, fiziki bir Pazarlama ağı kurmadan ürünlerini pazarlamaktadır.
• Ulusal ve uluslararası ticari işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi (üretici, Satıcı, alıcı, aracı, gümrük idaresi, sigortacı, nakliyeci, bankalar ve diğer kamu kuruluşların zamanın etkin kullanılmasını sağlamaktadır.
Böylece ürünlerin hazır edilmesi ile teslimi arasında geçen süre asgariye İnmekte, zamandan kaynaklanan maliyetler ile yedek maliyetleri düşmektedir.
• Elektronik ticarette ihtiyaç duyulan veriler elektronik ve sanal ortamda Hazırlanmakta, bu bilgi ve verileri ilgililerin kullanımına olanak sağlamakta. Böylece, işlemler az hata ile en kısa bir süre içinde kırtasiye masrafı Ödenmeksizin tamamlanmaktadır. İnternete dayalı e-ticaret ve elektronik Dağıtım sistemleri ticareti bir hayli hızlandırmaktadır.
• E-ticaret, mal ve hizmet piyasalarının yapısını değiştirmekte, yeni ürünler, Yeni pazarlama ve dağıtım tekniklerine yol açmakta, hızlı bir şekilde ürün Geliştirilmesi, test edilmesi ve alıcı ihtiyaçlarının gözlenmesine olanaklı Kılmakta, pazar talebindeki değişikliklere hızla yanıt verebilmektedir.
• E-ticaret, ticari faaliyetlerin tabana yayılmasını sağlamış, pazar alanını Genişletmiş ve ekonomik yoğunlaşmaya yol açmıştır. Böylece uluslararası Ticaretten daha çok pay alınması mümkün hale gelmiştir.
• Elektronik ortamda üretim, pazarlama ve dağıtım faaliyetleri maliyetleri Düşürmesi nedeniyle, e-ticaret işletmelere, ulusal ve uluslararası düzeyde Rekabet üstünlüğü sağlamakta ve rekabeti artırmaktadır.
• Tüketiciler için işlem maliyetleri ve nakliye masrafları düşmektedir. Tüketiciler Evlerinden çıkmadan sorun yaşamadan ve zaman harcamadan sanal Mağazalardan alışveriş yapabilmektedirler.
• Tüketiciler internet sayesinde, yeni stok ve ürün bilgilerine kolay Ulaşabilmekte, bilgi sahibi olmakta ve alternatif ürünleri karşılaştırarak,

EK DÖKÜMANLAR